Hình ảnh giao diện soạn thảo trong WordPress 5.0

WordPress 5.0 Beta 3

Phiên bản Beta cuối cùng trước khi chính thức ra mắt WordPress 5.0 đã có thể sử dụng để kiểm tra. Đây là bản phục vụ kiểm thử nên bạn đừng cài đặt trên các site đang chạy để tránh các lỗi không tương thích xảy ra.